Strefa bezpiecznych zakupów
4.8/5 na podstawie 6000+ opinii
Własna produkcja w Polsce
Rabat przy zakupie kompletu z bagażnikiem

Regulamin Akcji Rabatowej WIOSNEVA

Regulamin Akcji Rabatowej WIOSNEVA | EVA Dywaniki 


 

§1
Postanowienia ogólne 

 

1. Organizatorem Akcji Rabatowej jest firma Enjoy The Car Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Jana III Sobieskiego 110 / 29, 00-764, Polska  wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod KRS 0000903683 z NIP 7011036353.

2. Fundatorem nagrody jest Organizator.

3. Akcja Rabatowa nie jest stworzona, administrowana ani sponsorowana przez Meta Platforms Inc. Firma ta nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją Akcji Rabatowej.

4. Uczestnikiem akcji rabatowej jest każda osoba, która spełni warunek wskazany w punkcie 1 §2 i powoła się na kod rabatowy wskazany w punkcie 2 §2.


§2

Warunki Akcji Rabatowej

 

1. Warunkiem skorzystania z Akcji Rabatowej jest dodanie do koszyka produktu / produktów o minimalnej łącznej wartości 150 zł brutto. 

2. Każdemu, kto spełni warunek z punktu 1 paragrafu 2 przysługuje uprawnienie do skorzystania z 10% rabatu obniżającego wartość całego zamówienia.

3. W celu skorzystania z uprawnienia określonego w punkcie 2 paragrafu 2, w terminie określonym w punkcie 3 paragrafu 2, po spełnieniu warunku określonego w punkcie 1 paragrafu 2, na etapie finalizacji zamówienia, w przeznaczonym ku temu polu należy podać kod rabatowy "WIOSNEVA".

4. Akcja Rabatowa trwa od dnia 20.03.2024 r. od godziny 9:00 do 27.03.2024 r. do godziny 23:59.


 

§3

Reklamacje 

 

1. Wszelkie reklamacje oraz uwagi dotyczące zasad Akcji Rabatowej prosimy zgłaszać mailowo na adres: [email protected]

 

§4

Obowiązek informacyjny 

 

1. Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Enjoy The Car Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Jana III Sobieskiego 110 / 29, 00-074,, Polska  wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod KRS 0000903683 z NIP 7011036353. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: [email protected]

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”).

3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zamówienia, a także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa. 

 

§5

Postanowienia końcowe 

 

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa. 

2. Spory odnoszące się i wynikające z Akcji Rabatowej będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby organizatora. 

3. Biorąc udział w Akcji Rabatowej, Użytkownik oświadcza, że akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.

 

Develop, web-2a.ru