Strefa bezpiecznych zakupów

Regulamin konkursu Ankieta

Regulamin konkursu “Wypełnij ankietę i zgarnij 100 zł” | EVA Dywaniki


 

§1

Postanowienia ogólne 

 

1. Organizatorem konkursu jest firma Enjoy The Car Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Jana III Sobieskiego 110 / 29, 00-764, Polska  wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod KRS 0000903683 z NIP 7011036353.

2. Fundatorem nagrody jest Organizator.


3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Google LLC. Firma ta nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu.

 

§2

Warunki uczestnictwa 

 

1. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie.

2. Warunkiem udziału w konkursie jest wypełnienie ankiety satysfakcji klienta EVA Dywaniki® na stronie internetowej https://forms.gle/4zj3YLtr1c6WKjueA  w okresie od 25.01.2024 do 04.02.2024 r.

3. Konkurs trwa od dnia 25.01.2024 r. do 04.02.2024 r. do godziny 23:59.

4. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 19.02.2024 do godziny 23:59. O wynikach konkursu Uczestnicy konkursu poinformowani zostaną mailowo. Laureaci nagrody głównej dodatkowo otrzymają e-mail zawierający wirtualny Voucher do wykorzystania w sklepie EVA Dywaniki.

 

§3

Zadanie konkursowe 

 

1. Zadanie konkursowe polega na odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie wysłanej mailowo do klientów EVA Dywaniki®.

2. Każdy uczestnik może przesłać tylko jedną ankietę.

3. W konkursie zostanie wyłonionych 15 zwycięzców.

4. Zwycięskie odpowiedzi w ankiecie konkursowej zostaną wyłonione przez głosowanie w 3-osobowym jury składającym się z pracowników firmy EVA Dywaniki® na podstawie subiektywnej opinii jury.

5. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody mailowo. W przypadku braku możliwości kontaktu, nagroda zostanie przekazana innemu zwycięzcy (osobie która zajęła kolejne miejsce w punktacji jury).

6. Organizator zwraca uwagę na poszanowanie twórczości innych i zachowanie kultury w wypowiedziach.

7. Zgłoszenia zawierające wulgaryzmy i niecenzuralne słowa będą usuwane i nie będą brały udziału w konkursie.

 

§4

Nagroda 

 

1. Nagrodą w konkursie dla każdego ze Zwycięzców, jest voucher o wartości 100zł na zakupy w sklepie internetowym https://www.evadywaniki.pl/.

2. Nagrodę należy zrealizować do czasu ważności vouchera, tj. 4 miesiące od daty otrzymania vouchera.

3. Organizator skontaktuje się z Zwycięzcą mailowo.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim wypadku nagroda przepada.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane wskazane przez Uczestnika, a w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiających odszukanie Uczestnika i poinformowanie o przyznaniu Nagrody.

6. W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, szczególnie poprzez zakładanie fikcyjnych adresów e-mail, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

 

§5

Reklamacje 

 

1. Wszelkie reklamacje oraz uwagi dotyczące zasad, przeprowadzenia lub rozstrzygnięcia konkursu prosimy zgłaszać mailowo na adres: [email protected]

 

§6

Obowiązek informacyjny 

 

1. Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Enjoy The Car Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Jana III Sobieskiego 110 / 29, 00-074,, Polska  wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod KRS 0000903683 z NIP 7011036353. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: [email protected].

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”).

3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym wydania Nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcy (oraz innych nagrodzonych osobach), a także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.


 

§7

Postanowienia końcowe 

 

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby organizatora.

3. Biorąc udział w konkursie, Użytkownik zgadza się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

Develop, web-2a.ru